facebook

Drodzy Rodzice Przedszkolaków!

 

Witamy słonecznie po wakacjach i przypominamy o ważnych sprawach i terminach. 

 • Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-14.00. Prosimy o punktualność. 
 • Każdy przedszkolak powinien posiadać obuwie zmienne pełne, ręczniczek, ubiór na zmianę oraz drugie śniadanie. 
 • Miesięczna opłata za zajęcia wynosi w tym roku 80 zł i należy ją regulować u pani Joanny Oleksiuk-Żyły do 10-go dnia każdego miesiąca. 
 • Koszt rocznego ubezpieczenia dziecka to kwota 33 zł. Należy ją wpłacić w Sekretariacie do końca września.
 • Jednorazowa składka na zakup wyprawki to 20 zł (nożyczki, kleje w sztyfcie, bloki techniczne, plastelina, farby, itp.). Można ją przekazać pani Joannie do 10 października. 
 • Koordynatorem działań Akademii Przedszkolaka jest pani Joanna Oleksiuk-Żyła, która z przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania.

REGULAMIN AKADEMII PRZEDSZKOLAKA MDK NR 3

Celem pracy Akademii Przedszkolaka MDK nr 3 jest wprowadzenie dzieci w wieku przedszkolnym w świat kultury i sztuki poprzez zabawę, a w szczególności rozwijanie zdolności i umiejętności muzyczno-ruchowych, plastycznych, manualnych, ogólnosprawnościowych, budzenie wrażliwości estetycznej i szacunku dla twórczości własnej i innych dzieci oraz kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych. 

Akademia Przedszkolaka MDK nr 3 prowadzi stałe zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat, na które składa się dwudziestopięciogodzinny blok tygodniowy złożony z rytmiki, muzyki, plastyki, spotkań ze sztuką, ogólnych zajęć edukacyjnych i zabaw integracyjnych w każdej grupie. Zajęcia odbywają się od 1.09. do zakończenia roku szkolnego – z wyłączeniem ferii zimowych oraz lipca i sierpnia, w dwóch grupach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.000. Zajęcia prowadzą nauczyciele, specjaliści w poszczególnych dziedzinach. 

 

§ 1 WYCHOWANKOWIE AKADEMII PRZEDSZKOLAKA

 1. Do Akademii Przedszkolaka przyjmowane są dzieci, które w roku rozpoczęcia zajęć ukończyły lub ukończą 3 lata – grupa młodsza i 4-5 lat – grupa starsza.
 2. Każda grupa liczy maksymalnie po 14 dzieci.
 3. Zapisy odbywają się co roku podczas akcji rekrutacyjnej „Drzwi otwarte” w Akademii Przedszkolaka prowadzonej od lutego do końca kwietnia oraz w terminie późniejszym do wyczerpania wolnych miejsc.
 4. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, którymi dysponuje placówka, pierwszeństwo będą miały dzieci samodzielne.
 5. Lista dzieci przyjętych do Akademii Przedszkolaka zostanie wywieszona w ostatnim roboczym dniu kwietnia.
 6. Po wyczerpaniu miejsc można zapisać dzieci na listę rezerwową w każdej grupie.
 7. W razie rezygnacji dziecka w 1 półroczu przyjmuje się kolejne z listy rezerwowej.
 8. Ze względu na nieprzystosowanie budynku MDK nr 3 do wymogów osób niepełnosprawnych do Akademii Przedszkolaka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, samodzielne pod względem ruchowym.

§ 2  PRAWA I OBOWIAZKI WYCHOWANKÓW

 1. Wychowankowie maja prawo do opieki nauczycieli od godz. 10.00 do 14.00.
 2. Mają prawo do korzystania z zaplanowanych programów, wycieczek i wysokiego poziomu prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 3. W czasie zajęć mają prawo do półgodzinnej przerwy na posiłek, do którego otrzymują ciepły napój – herbatę.
 4. W sytuacjach problemowych – konfliktów, złego zachowania innych dzieci lub złego samopoczucia mogą zawsze liczyć na pomoc nauczyciela.

§ 3  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice zapisując dziecko do Akademii Przedszkolaka zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w zajęciach, zgłoszonej nie później niż do końca czerwca, kaucja zostanie zwrócona. W przypadku dzieci, które od września będą uczestniczyły w zajęciach, kaucja zostanie wliczona do opłaty za wrzesień.
 2. Zapisując dziecko do Akademii Przedszkolaka rodzice zobowiązani są do comiesięcznego wnoszenia opłat w wysokości określonej przez Radę Pedagogiczną MDK nr 3.
 3. Odpłatność należy wnosić do 10-go każdego miesiąca u nauczyciela koordynatora.
 4. Środki finansowe z odpłatności przeznaczone są na zakup materiałów dydaktycznych, pomocy, zabawek, organizację wycieczek, imprez oraz upominki i prezenty okolicznościowe dla dzieci z Akademii Przedszkolaka.
 5. W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby, trwającej nieprzerwanie minimum trzy tygodnie, można złożyć wniosek do Dyrektora MDK nr 3 o częściowe zmniejszenie opłaty za ten miesiąc.
 6. W przypadku, gdy rodzice zapiszą dwójkę dzieci (rodzeństwo) przysługuje im z tego tytułu zniżka w wysokości 10 zł z odpłatności na każde dziecko.
 7. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z Akademii Przedszkolaka.
 8. Spóźnienia i konieczność wcześniejszego zabrania dziecka z zajęć należy usprawiedliwić i zgłaszać wcześniej u nauczyciela.
 9. Rodzice dzieci mogą być proszeni o pomoc przy wycieczkach, wyjściach;w przypadku wycieczki poza teren miasta zostanie zorganizowany transport.
 10. Rodzice zapisując dziecko do Akademii Przedszkolaka zobowiązani są do udzielenia informacji o stanie zdrowia dziecka (np. czy dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę środkami komunikacji miejskiej bądź autokarem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary), które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w MDK nr 3.
 11. Na początku roku szkolnego rodzice wyrażają pisemną zgodę na przejazdy dzieci środkami transportu (tramwaj, autobus) oraz publikowanie zdjęć wykonanych w czasie zajęć na stronie internetowej MDK nr 3 oraz w prasie lokalnej.
 12. Rodzice mają prawo znać zatwierdzony roczny program zajęć, kwalifikacje i kompetencje nauczycieli Akademii Przedszkolaka.
 13. Rodzice mają prawo do systematycznych informacji na temat postępów, sukcesów i zachowania dziecka w ciągu całego roku.
 14. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi i wnioski do nauczycieli i dyrektora odnośnie pracy Akademii Przedszkolaka. 

Poznań, 2015.08.26