facebook

Zapisy do pracowni i kół artytycznych

Zapisy nowych kandydatów do kół, grup i zespołów artystycznych stałych, z wyjątkiem Akademii Przedszkolaka i DZF „Cepelia Poznań ", prowadzone są od 15 sierpnia każdego roku do końca pierwszego tygodnia września, wg ustalonych kryteriów. W przypadku wolnych miejsc w kołach i zespołach, prowadzi się zapisy uzupełniające w ciągu całego roku.
Do 30 czerwca każdego roku, rodzice, dzieci i młodzież mogą złożyć w sekretariacie MDK nr 3 lub u nauczyciela, deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach od 1 września.
Zapisy dzieci w wieku 3–4 lat do Akademii Przedszkolaka prowadzone są od 1 – 30 kwietniaw sekretariacie MDK nr 3 do wyczerpania liczby miejsc. W przypadku mniejszej liczby chętnych, prowadzi się postępowanie uzupełniające, do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku większej liczby chętnych (rodziców) dzieci, tworzy się „listę rezerwową" kandydatów, którzy mogą być przyjęci, po rezygnacji przez rodziców zapisanego dziecka. Ostateczną listę przyjętych i nie przyjętych dzieci na nowy rok szkolny ustala trzyosobowa komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora MDK nr 3, w oparciu o ustalone kryteria i liczbę wolnych miejsc do 15 sierpnia.
Do zapisania dziecka potrzebne są: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty zapisującego rodzica. Rodzice dzieci chcącychkontynuować uczestnictwo w Akademii Przedszkolaka w następnym roku, składają pisemną deklarację do 30 marca unauczyciela koordynatora.
Rodzic, lub prawny opiekun dziecka nie przyjętego w danym roku do Akademii Przedszkolaka może wystąpić w terminie 7 dni od ogłoszenia listy, z pisemnym wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Rodzic lub prawny opiekun dziecka może wnieść w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia, odwołanie do dyrektora MDK nr 3 od decyzji komisji kwalifikacyjnej.
Badania uzdolnień kierunkowych dzieci w wieku 7 lat do DZF „Cepelia – Poznań" organizowane są w MDK nr 3 w pierwszej połowie września. Przeprowadzane są przez komisję złożoną z nauczycieli tańca i śpiewu, powołaną przez dyrektora MDK nr 3, na zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną MDK nr 3. Do zespołu przyjmuje się tych kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień. Decyzja komisji jest ostateczna.
Badania uzdolnień kierunkowych dzieci w wieku 8 lat na wolne miejsca do Dziecięcego Zespołu Perkusyjnego przeprowadzane są przez nauczyciela prowadzącego zespół w pierwszym tygodniu września. O przyjęciu decyduje pozytywny wynik przesłuchania i liczba wolnych miejsc w zespole.
Po badaniach uzdolnień kandydatów przewodniczący komisji niezwłocznie publikują listę przyjętych i nie przyjętych kandydatów na tablicy ogłoszeń w budynku MDK nr 3, podając najniższą liczbę punktów potrzebnych do przyjęcia do każdego zespołu.
Rezygnację dziecka z uczestnictwa w zespole rodzice składają w formie pisemnej.
Przy zapisie i przyjęciu kandydata do koła lub zespołu artystycznego, rodzice wypełniają i składają deklarację uczestnictwa i dobrowolnej darowizny na rzecz MDK nr 3.
KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KÓŁ I ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
Zamieszkanie w obrębie powiatu Poznania obowiązuje kandydatów do wszystkich kół i zespołów MDK nr 3.

Lp.Koło, zespółWiekKryteria
l. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 3-4 lata
 • wiek dziecka
 • dobre warunki zdrowotne
 • wielodzietność w rodzinie
 • kontynuacja uczestnictwa
 • kolejność zapisów
 • samodzielność w czynnościach samoobsługowych (higienicznych)
2. ZAJĘCIA OGÓLNOPLASTYCZNE 3-5 lat
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów 
 • wielodzietność w rodzinie
3. ZAJĘCIA OGÓLNOPLASTYCZNE 4-16 lat
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów 
 • zainteresowanie plastyką
4. MODELOWANIE W GLINIE
RZEŹBA Z CERAMIKĄ
7-9 lat
10-13 lat
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów
 • zainteresowanie modelowaniem w glinie
5. GRAFIKA WARSZTATOWA 11-18 lat
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów
 • zainteresowanie grafiką
6. NOWE TECHNIKI PLASTYCZNE
KOŁO MODELARSKIE
8-13 lat
14-18 lat

 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów 
 • zainteresowanie plastyką
7. GRAFIKA KOMPUTEROWA 10-19 lat
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów
 • zainteresowanie plastyką i graficznymi programami komputerowymi
 • kontynuacja uczestnictwa
8. RYSUNEK 13-19 lat
   • wiek kandydata
   • kolejność zapisów
   • zainteresowanie plastyką 
   • kontynuacja uczestnictwa

9.

KOŁO GRAFOMANIAKÓW 8-13 lat
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów
10. TEATRZYK DZIECIĘCY „PIĄTEK TRZYNASTEGO" 7-12 lat
 • wiek kandydata
 • kontynuacja uczestnictwa
 • kolejność zapisów
11. NAUKA GRY NA GITARZE 7-18 lat
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów
 • kontynuacja nauki
 • posiadanie własnej gitary
12. NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH 8-18 lat
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów
 • kontynuacja nauki
13. STUDIO PIOSENKI „JUNIOR” 8-11 lat
 • wiek kandydata
 • warunki głosowe
 • kontynuacja uczestnictwa
15. ZESPÓŁ TAŃCA „FIKI-MIKI” 4-7 lat
 • wiek dziecka
 • kolejność zapisów 
 • kontynuacja uczestnika
16.  KOŁO PERKUSYJNE
Dziecięcy Zespół Perkusyjny
4-6 lat
7-12 lat
 • wiek kandydata
 • pozytywny wynik przesłuchania
 • kontynuacja uczestnictwa
18. ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „AGAT" 7-13 lat
 • wiek kandydata
 • kontynuacja uczestnictwa
 • zainteresowanie tańcem współczesnym
 • kolejność zapisów
19. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „CEPELIA-POZNAŃ" 7 lat
 • wiek kandydata i pozytywny wynik przesłuchania
 • kontynuacja tańca w zespole
20. POLSKI TANIEC TOWARZYSKI PARAMI 7-14 lat
 • wiek kandydata
 • predyspozycje fizyczne
 • szczególne uzdolnienia taneczne
 • kontynuacja tańca w sekcji

 21.

FOTOGRAFIA  10-19 lat  
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów
 • kontynuacja nauki
 • zainteresowania fotograficzne lub filmowe
22. JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI 7-12 lat
8-17 lat
8-17 lat
 • wiek kandydata
 • kolejność zapisów
 • kontynuacja nauki
 • wielodzietność w rodzinie