facebook

Program imprez środowiskowych

Imprezy środowiskowe, to obok form zajęć stałych i okazjonalnych ważna część działalności statutowej MDK Nr 3. Odbywają się one w czasie wolnym od  zajęć szkolnych i są  przeznaczone dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i  opiekunów, ze  środowiska  Łazarza, Grunwaldu, Poznania i okolic.

I. Główne cele: 
1. Kształtowanie  umiejętności  aktywnego, ciekawego  i  interesującego spędzania  czasu.
2. Kształtowanie  umiejętności  współżycia  w  grupie (odpowiedzialność, koleżeńskość, współpraca). 
II. Cele  szczegółowe  realizowane  podczas  każdej  imprezy, jednakże w różnym  stopniu

1.    Rozrywkowy :

a.    uczenie  form  dobrej  zabawy

b.    dawanie  satysfakcji  i  zadowolenia  z  miłego  spędzania  czasu  wolnego

2.    Integracyjny :

a.    integrowanie  wychowanków  MDK nr 3

b.    integrowanie  dzieci  i  młodzieży  z  różnych  środowisk  i  grup  społecznych

c.     wspieranie  integracji  rodzin

3.    Profilaktyczny:

a.    przeciwdziałanie powielaniu złych wzorców spędzania czasu wolnego

b.    podnoszenie i wzmacnianie  poczucia własnej wartości dziecka

c.     pobudzanie wrażenia uczuć, emocji i nastrojów w pozytywny sposób

d.    uczenie szacunku do bliskich, kolegów i dorosłych

e.    kształtowanie asertywności, wyrażania  uczuć i  odwagi

f.     rozwijanie i utrwalanie poczucia empatii

4.    Edukacyjny:

a.    poszerzanie wiedzy na temat różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki

b.    dostarczenie  informacji  wzbogacających  kulturę  słowa  i  obrazu

c.     nawiązywanie  do  zagadnień  ekologicznych

III. Podział  imprez  ze  względu  na  adresata.

1.    Imprezy  dla  przedszkolaków 

a.    sobótki dla dzieci w wieku 5–6 lat (w czwartą sobotę miesiąca) 

b.    "Imprezy  familijne" – z  udziałem rodziców dla dzieci w wieku 3–4 lat (w drugą sobotę
miesiąca)

2.    Imprezy  dla  dzieci  ze  szkół  podstawowych

a.    niezwykłe spotkania z lekturą szkolną - spotkanie z aktorem, turniej znajomości tekstu,
ilustrowania  lektury, improwizacje teatralne

b.    imprezy  promujące koła  działające  w  MDK nr 3
- warsztaty  plastyczne
- warsztaty  muzyczne

c.     imprezy realizowane poza MDK nr 3 zachęcające dzieci do udziału w życiu kulturalnym
miasta 
- galerie
- muzea  z  lekcjami  edukacyjnymi 
- kino
- Teatr  Animacji

d.    imprezy i konkursy promujące talenty i osiągnięcia wychowanków
- konkursy  plastyczne 
- wernisaże  i  wystawy
- happeningi
- "Konkurs  na  najładniejszą  pocztówkę"
- konkurs układania  puzzli
- turniej  układania  klocków  Janga
- konkurs  Tańca  Disco  itp.

e.    imprezy rozrywkowe i okazjonalne:
- baliki, dyskoteki, Dzień  Pyry, wycieczki

3.    Imprezy  dla  gimnazjalistów  i  licealistów.

a.    Formy  warsztatowe  cykliczne
- warsztaty  wokalne
- warsztaty  tańca  towarzyskiego
- warsztaty  plastyczne, rysunku

b.    spotkania  z ciekawymi  ludźmi: aktorem, psychologiem, podróżnikiem
c) imprezy i konkursy promujące talenty i osiągnięcia wychowanków:
- konkurs  dotyczący  sztuki pt. "Wyprawa  do  ogrodu  sztuki"
- konkurs  plastyczny  pt. "Wyjdź  z  cienia, pokaż  marzenia"

c.    imprezy  rozrywkowe:
- dyskoteki
- zabawy  taneczne  z  okazji  Andrzejek, Walentynek.


IV.  Imprezy rodzinne - w formie koncertów, integracyjnych spotkań  tematycznych, np. Dzień Pyry, 
wspólne kolędowanie, Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka. Wystawy hobbystyczne, muzykujące rodziny, itp.
V.  Imprezy dla wychowanków świetlic środowiskowych z miasta Poznania w formie turniejów, gier i zabaw, spotkań okazjonalnych (np. Andrzejki, Gwiazdka, Walentynki, Dzień Dziecka).
VI. Imprezy autorskie nauczycieli MDK nr 3 - warsztaty, wernisaże, prezentacje, koncerty, imprezy  turystyczne.
VII. Imprezy okazjonalne dla wychowanków MDK nr 3
     - spotkanie  gwiazdkowe  (  koncert  zespołów )
     - Dzień  Dziecka
     - imprezy  integracyjne  między  pracowniami  i  zespołami
     - imprezy  Samorządu  Wychowanków
     - program  rekreacyjno – kulturalny  na  czas  zimowych  i  letnich ferii  szkolnych 
VIII. Zajęcia i warsztaty tematyczne dla całych klas i grup szkolnych poświęcone różnym dziedzinom sztuk plastycznych, muzyki, tańca, teatru, uzupełniające edukację szkolną, realizowane w godzinach przedpołudniowych przez nauczycieli MDK nr 3 (tematyka do uzgodnienia ). 
IX. Imprezy  lokalne 
     - XX Dni Łazarza
     - koncert zespołów artystycznych MDK nr 3 w Parku  Wilsona
     - parada  wychowanków  (korowód)
     - konkurs plastyczny
     - festyn artystyczno–rekreacyjny.
X. Imprezy jubileuszowe z okazji 20-lecia Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego "Cepelia-Poznań" i 35-lecia działalności Młodzieżowego Domu Kultury Nr 3 w Poznaniu.

Szczegółowy program i plan imprez opracowany jest na każdy miesiąc i dostępny na stronie internetowej.