facebook

STATUT 
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 3 W POZNANIU

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 1.09.1994 r. i znowelizowany dnia 24.06.2005 r.
PUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
Nazwa placówki:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3
Organ prowadzący:
MIASTO POZNAŃ - WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA


pdfpobierz

§ 1 Główne cele działalności MDK Nr 3

 1. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dzieci i młodzieży, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy w zakresie plastyki, tańca, muzyki, fotografii , teatru i języków obcych.
 2. Przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 3. Kształtowanie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu kraju i innych kultur.
 4. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu poprzez organizację zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych i imprez środowiskowych o dużych walorach wychowawczych. 
 5. Organizowanie i koordynowanie konkursów, przeglądów, wystaw i festiwali na szczeblu rejonu, miasta i województwa.
 6. Organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
 7. Współpraca z rodzinami i instytucjami środowiska lokalnego w podejmowaniu działań na rzecz programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych. 
 8. Współpraca z samorządem terytorialnym na szczeblu dzielnicy i miasta.

§ 2 Organami MDK Nr 3 są:

 1. Dyrektor MDK Nr 3 
 2. Rada Pedagogiczna 
 3. Samorząd wychowanków

§ 3 Dyrektor MDK Nr 3 i jego kompetencje:

 1. Kieruje działalnością MDK Nr 3 i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 
 3. Sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki do rozwoju ich zdolności i zainteresowań. 
 4. Przewodniczy Konferencjom Rady Pedagogicznej MDK Nr 3, realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji. Dyrektor wstrzymuje wykonanie Uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. 
 5. Przygotowuje roczny plan pracy , plan finansowy oraz plan remontów w budynku MDK Nr 3. 
 6. Dysponuje środkami finansowymi MDK Nr 3 określonymi w planie finansowym i odpowiada za realizację budżetu ze środków publicznych i własnych MDK Nr 3. 
 7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w MDK Nr 3 nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami . 
 8. Tryb wyboru Dyrektora określają odrębne przepisy. 
 9. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pozostałych pracowników MDK Nr 3. 
 10. Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym pracownikom MDK Nr 3. 
 11. Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród i odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników MDK Nr 3. 
 12. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 4 Rada pedagogiczna MDK Nr 3 i jej kompetencje

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut MDK Nr 3. 
 2. Zatwierdza roczny plan pracy MDK Nr 3. 
 3. Zatwierdza wysokość dobrowolnej odpłatności rodziców na dany rok za udział dziecka w kołach stałych . 
 4. Zatwierdza regulaminy zespołów artystycznych działających w MDK Nr 3. 
 5. Opiniuje organizację pracy w MDK Nr 3 w tym tygodniowy rozkład zajęć stałych . 
 6. Opiniuje wnioski o przyznanie nauczycielom instruktorom nagród i odznaczeń samorządowych i państwowych. 
 7. Opiniuje plan finansowy MDK Nr 3. 
 8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w MDK nr 3. 
 9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
 10. Tematykę konferencji Rady Pedagogicznej opracowuje Dyrektor MDK Nr 3 i zwołuje posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku.

§ 5 Skład rady pedagogicznej stanowią:

 1. Dyrektor jako przewodniczący 
 2. Nauczyciele zatrudnieni w MDK Nr 3. 

§ 6 W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego:

 1. Przedstawiciele Samorządu Wychowanków MDK Nr 3. 
 2. Przedstawiciele rodziców wychowanków MDK Nr 3 . 
 3. Pracownicy administracji i obsługi MDK Nr 3.

§ 7 Samorząd wychowanków MDK Nr 3 i jego kompetencje.

 1. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie kół i zespołów stałych z wyjątkiem Akademii Przedszkolaka. 
 2. Organy Samorządu Wychowanków są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków MDK Nr 3.
 3. Samorząd Wychowanków działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , określający zasady organizacyjne , tryb wyboru i podejmowania uchwał. 
 4. Opiekę nad Samorządem Wychowanków sprawuje nauczyciel MDK Nr 3. 
 5. Samorząd Wychowanków może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach MDK Nr 3, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków takich jak: 
  1. prawo do zapoznania się z programem placówki, pracowni, koła lub zespołu, 
  2. prawo do organizacji form działalności wewnętrznej zgodnej ze statutem placówki, w porozumieniu z Dyrektorem,
  3. prawo organizowania imprez zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem, 
  4. prawo redagowania i wydawania gazetki MDK Nr 3, 
  5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Wychowanków. 
 6. Samorząd opiniuje rozkład zajęć stałych w MDK Nr 3. 
 7. Współpracuje z nauczycielami przy opracowywaniu i opiniuje plan i program imprez środowiskowych , wnosząc do niego własne propozycje. 
 8. Samorząd opiniuje i wybiera formy nagradzania i organizacji imprez dla wychowanków z okazji Dnia Dziecka mieszczące się w przeznaczonych na ten cel środkach finansowych. 
 9. Przewodniczący Samorządu Wychowanków lub jego zastępca może być zapraszany przez Dyrektora na zebranie Rady Pedagogicznej oraz zebranie zespołu kierowniczego MDK Nr 3.

§ 8 WychowankowieMDK Nr 3 /prawa i obowiązki/

 1. Wychowankami mogą być dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym . 
 2. Wiek i predyspozycje wychowanka do danego koła, sekcji lub zespołu artystycznego określa kierownik pracowni lub nauczyciel. 
 3. Zapisy do wszystkich kół i sekcji oraz przesłuchania do Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego "Cepelia - Poznań", odbywają się z początkiem roku szkolnego, a w przypadku miejsc wolnych w ciągu roku. 
 4. Nabór, uczestnictwo, prawa i obowiązki wychowanków w zespołach artystycznych określają odrębne regulaminy zespołów. 
 5. Uczestnictwo w kołach i imprezach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 jest dobrowolne. 
 6. MDK nr 3 prowadzi kampanię informacyjną o swoich kołach , zespołach artystycznych i imprezach w placówkach oświatowych, prasie, radiu, telewizji w ciągu całego roku. 
 7. Za przygotowanie i terminową informację o pracy MDK Nr 3 odpowiedzialny jest zastępca dyrektora MDK Nr 3. 
 8. Wychowankowie MDK Nr 3 mają prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań w kołach, sekcjach, zespołach i pracowniach korzystając z fachowej wiedzy i doświadczeń nauczycieli oraz wyposażenia i sprzętu MDK Nr 3. 
 9. Wychowankowie mają prawo znać program realizowany w kole oraz kalendarz konkursów i imprez przewidziany dla danej grupy wiekowej.
 10. Wychowankowie mają prawo do zachowania indywidualnej formy wyrazu artystycznego i dobrowolnego uczestnictwa w konkursach i przeglądach. 
 11. Mają prawo do prezentacji swojej twórczości poprzez udział w konkursach, wystawach i koncertach. 
 12. Mają prawo do wybory Samorządu Wychowanków, który reprezentuje ich opinie, interesy wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej MDK Nr 3. 
 13. Wychowankowie mają prawo do pochwał i uznania w postaci dyplomów, nagród za wyróżniające uczestnictwo i osiągnięcia w kołach, sekcjach i zespołach artystycznych. 
 14. Wychowankowie mają prawo do opieki w trakcie zajęć oraz imprez organizowanych na terenie MDK Nr 3 oraz na wycieczkach, koncertach, imprezach, wyjazdach zagranicznych organizowanych za zgodą Dyrektora MDK Nr 3. 
 15. Wychowankowie mają obowiązek dbać o sprzęt i wyposażenie udostępnione w czasie zajęć lub imprez przez MDK Nr 3. 
 16. Mają obowiązek znajomości regulaminu pracowni, głównie odnoszący się do przepisów bhp. 
 17. Pierwszeństwo zapisu w kole, sekcji, grupie na nowy rok mają wychowankowie, którzy chcą kontynuować zajęcia. 
 18. W kołach i zespołach stałych uczestnictwo może być stałe lub okresowe. 
 19. O rezygnacji z uczestnictwa stałego w kole lub zespole w ciągu roku wychowanek zobowiązany jest poinformować nauczyciela. 
 20. Za osiągnięcia i uczestnictwo w kołach dyplomy i nagrody rzeczowe może przyznać nauczyciel lub kierownik pracowni. 
 21. Dyrektor MDK Nr 3 na wniosek nauczycieli lub kierownika pracowni, pod koniec roku szkolnego przyznaje dyplomy i nagrody rzeczowe dla najpilniejszych wychowanków z poszczególnych kół, i zespołów.
 22. Wyróżniający się w osiągnięciach wychowankowie wpisywani są do kroniki MDK Nr 3. 
 23. Za udział w konkursach i przeglądach uczestnicy otrzymują nagrody i wyróżnienia przewidziane w regulaminie konkursu. 
 24. Za naruszenie dyscypliny dziecko może otrzymać upomnienie nauczyciela , naganę lub wniosek o wykluczenie z koła. 
 25. Wychowanek nie ponosi kary za naruszenie dyscypliny podczas zajęć i przerw , jeżeli nauczyciel pozostawił dzieci bez opieki (dotyczy dzieci do lat 10). 
 26. Za naruszenie dyscypliny jak: niszczenie prac innych dzieci, strojów, instrumentów lub sprzętu MDK Nr 3, Wychowanek może być wykluczony z koła lub zespołu przez kierownika pracowni lub Dyrektora.
 27. Usprawiedliwiona nieobecność okresowa wychowanka nie może wpłynąć na wykluczenie go z koła lub zespołu artystycznego , ale może być przesunięty z grupy koncertującej do grupy ćwiczącej (rezerwowej). 
 28. Decyzję o przesunięciu do innej grupy w zespole artystycznym podejmuje kierownik pracowni na wniosek nauczyciela , po konsultacjach z rodzicami dziecka. 
 29. Od kary , nagany , zawieszenia lub wykluczenia z koła, grupy lub zespołu przez kierownika pracowni, wychowanek lub jego rodzice mogą odwołać się w ciągu 14 dni do Dyrektora MDK Nr 3. 
 30. Od kary wykluczenia z koła lub zespołu artystycznego przez Dyrektora, wychowanek, rodzice lub opiekunowie mogą odwołać się w ciągu 14 dni do Kuratora Oświaty.

§ 9 Rodzice

 1. MDK Nr 3 obejmuje swoją działalnością aktywizację środowiska rodziców poprzez zapraszanie i włączanie do czynnego udziału w imprezach okolicznościowych, środowiskowych imprezach rodzinnych, wystawach, koncertach, organizacji form wypoczynku wakacyjnego, itp. 
 2. MDK Nr 3 integruje środowisko rodziców organizując spotkania w poszczególnych pracowniach. 
 3. Przy Dz. Z. F. "Cepelia - Poznań" działa Rada Rodziców współpracująca bezpośrednio z kierownikiem pracowni tańca ludowego i wspierająca głównie działania organizacyjne, finansowe przy koncertach oraz wyjazdach zagranicznych. 
 4. Rada Rodziców Dz. Z. F. "Cepelia - Poznań" posiada własny regulamin. 
 5. Rodzice wychowanków mają prawo opiniowania pracy nauczycieli kół i zespołów w których uczestniczą ich dzieci. 
 6. Rodzice wychowanków mogą wnieść inicjatywę utworzenia ogólnej Rady Rodziców MDK Nr 3. 

§ 10 Nauczyciele i inni pracownicy MDK Nr 3

 1. Zajęcia z wychowankami prowadzą nauczyciele, w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków. 
 2. Placówka zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
 3. Ogólne zasady pracy wszystkich pracowników określa regulamin pracy MDK Nr 3. 
 4. Godziny pracy pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor zgodnie z potrzebami i statutową działalnością MDK Nr 3. 
 5. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 i 2 określają odrębne przepisy. 
 6. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze , wspierać każdego wychowanka w rozwoju i dążyć do własnego rozwoju osobowego i zawodowego. 
 7. Nauczyciel obowiązany jest znać i przestrzegać statut, regulamin pracy, regulamin zespołu z którym pracuje oraz regulamin przerw i dyżurów. 
 8. Nauczyciel odpowiada za opracowanie autorskiego programu koła i sekcji oraz wysoki poziom jego realizacji, by stanowił możliwość wszechstronnego rozwoju uzdolnień, zainteresowań i osobowości wychowanka. 
 9. Nauczyciel jest obowiązany stwarzać możliwość wychowankom do prezentacji ich twórczości poprzez udział w konkursach , koncertach , wystawach itp. 
 10. Nauczyciele przeprowadzający imprezy, konkursy, koncerty na terenie MDK Nr 3 odpowiadają za ich poziom i bezpieczeństwo wszystkich biorących w nich udział uczestników. 
 11. Nauczyciel zobowiązany jest organizować cykliczne, okazjonalne spotkania integracyjne z rodzicami swoich wychowanków. 
 12. Nauczyciel obowiązany jest zapoznać wychowanków z regulaminem pracowni i przepisami bhp na pierwszych zajęciach. 
 13. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi usterkę lub uszkodzenie, które zagrażałoby bezpieczeństwu dziecka na terenie MDK Nr 3.
 14. Nauczyciele za swoje osiągnięcia i nienaganną pracę mają prawo do wyróżnień i nagród Dyrektora, władz samorządowych i państwowych. 

§ 11 Struktura organizacyjna MDK Nr 3

 1. Podstawową jednostką organizacyjną w pracy z wychowankami jest stała forma: koło, grupa, sekcja, ujęte w stałym tygodniowym planie zajęć MDK Nr 3. 
 2. Z kół , sekcji i grup mogą być tworzone zespoły artystyczne. 
 3. Stałą formę zajęć tworzy się dla 12 wychowanków. 
 4. Ze względu na wielkość pracowni i charakter pracy w kole, sekcji, mogą pracować koła, sekcje, o mniejszej ilości wychowanków. 
 5. Ilość wychowanków w niektórych kołach, sekcjach, ustala Dyrektor po konsultacjach z instruktorami i przedstawia do zatwierdzenia w arkuszu organizacyjnym MDK Nr 3 na dany rok w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania. 
 6. Tygodniowy wymiar zajęć w formach stałych wynosi 2 - 4 godzin lekcyjnych. 
 7. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
 8. Formy okresowe organizuje się na czas krótszy niż rok i są to zajęcia kulturalno – rekreacyjne na czas ferii zimowych i letnich, obozy, plenery, kursy, zajęcia psychoedukacyjne, itp. 
 9. Dla form okresowych prowadzi się odrębne dzienniki, takie jak dla kół i grup stałych.
 10. Formy okazjonalne organizuje się w ciągu całego roku w zależności od potrzeb, zainteresowania i popularności. Mogą nimi być: imprezy, kluby, fan-kluby, turnieje, konkursy, wycieczki, festiwale. 
 11. Imprezy środowiskowe opracowywane w miesięcznych planach imprez organizowane są dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. 
 12. Uczestnictwo w formach stałych, okresowych i okazjonalnych jest dobrowolne. 
 13. Zajęcia o charakterze okresowym koordynuje wicedyrektor MDK Nr 3, a formy okresowe oraz imprezy środowiskowe nauczyciel – instruktor d/s imprez pod jego nadzorem. 
 14. Organizację i realizację imprez, konkursów, koncertów wspierają nauczyciele, którzy w ramach swego stałego tygodniowego pensum mają przydzielone na ten cel godziny. 
 15. Nauczyciel - instruktor ds. imprez nie prowadzi szczegółowego dziennika zajęć lecz dziennik imprez. 
 16. Godziny pracy MDK Nr 3 ustala Dyrektor i Rada Pedagogiczna i są one dostosowane do możliwości czasowych dzieci, młodzieży oraz ich rodziców . 
 17. Organizację zajęć stałych w nowym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny MDK Nr 3 opracowany przez Dyrektora do 15 maja każdego roku i zatwierdzany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. 
 18. W ramach pracowni tańca ludowego działa Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Cepelia  Poznań". 
 19. W zespole nauczycieli pracowni tańca ludowego (Dz. Z. F. "Cepelia - Poznań") i Akademii Przedszkolaka, Dyrektor może powołać koordynatorów 
 20. W MDK Nr 3 jest utworzone stanowisko wicedyrektora . 
 21. Wicedyrektora, kierownika działu i kierownika pracowni powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 22. Obowiązki i kompetencje wicedyrektora oraz innych nauczycieli pełniących funkcje w MDK Nr 3 określa Dyrektor w zakresie obowiązków. 
 23. Do obowiązków wicedyrektora MDK Nr 3 w szczególności należy: 
  1. współudział w tworzeniu rocznego planu pracy MDK Nr 3 
  2. organizowanie i nadzór nad bieżącą pracą dydaktyczno - wychowawczą 
  3. okresowa kontrola dzienników zajęć 
  4. koordynacja zajęć okresowych i nadzór nad zajęciami 
  5. okazjonalnymi i imprezami środowiskowymi. 

§ 12 Sposób finansowania i uzyskiwania środków finansowych na działalność MDK Nr 3.

 1. MDK Nr 3 jest jednostką budżetową finansowaną przez Miasto Poznań. 
 2. MDK Nr 3 gromadzi środki własne z dobrowolnej odpłatności rodziców uczestników form stałych , reklamy i darowizn. 
 3. Wysokość dobrowolnej miesięcznej składki na cały rok ustalana jest na początku roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną. 
 4. Środki własne gromadzone są na koncie dochodów własnych.
 5. Plan finansowy środków własnych określa Dyrektor, a opiniuje Rada Pedagogiczna.

§ 13 Uwagi końcowe

  1. MDK Nr 3 może posiadać imię, własny sztandar, godło oraz ceremoniał. 
  2. MDK Nr 3 może realizować inne zadania oświatowo - wychowawcze zlecone przez Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Poznania.

Podstawa prawna: 

  1. Ustawa o systemie Oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami. 
  2.  Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. ze zmianami.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.